Documenting Jazz 2022 (Welsh language)

Mae’n bleser gan Dreftadaeth Jazz Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyhoeddi Galwad am Bapurau ar gyfer pedwaredd Gynhadledd Documenting Jazz sydd i’w chynnal yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe, Cymru rhwng 9 a 12 Tachwedd 2022. Cefnogir y gynhadledd hon gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) a Gŵyl Jazz Aberhonddu.

Galwad am bapurau

Nod Documenting Jazz yw dwyn ynghyd gydweithwyr sydd â diddordeb mewn astudiaethau jazz o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac mae’n croesawu cyfraniadau gan ysgolheigion o bob cyfnod gyrfa, ysgolheigion ac ymchwilwyr annibynnol ac anacademaidd, beirniaid, archifyddion, llyfrgellwyr ac ymarferwyr i feithrin awyrgylch o drafodaeth a thrafodaeth ryngddisgyblaethol gyfoethog. 

Bydd y gynhadledd eleni yn canolbwyntio ar thema amrywiaeth ac felly bydd yn creu fforwm rhyngddisgyblaethol sy’n gynhwysol ac yn eang ei gwmpas ar gyfer gwella ymwybyddiaeth, rhannu astudiaethau a phrofiadau, a chanolbwyntio’r trafod ar yr agweddau niferus ar amrywiaeth mewn jazz heddiw gan godi’r cwestiynau canlynol:

 • Pwy sy’n rhoi llais i amrywiaeth yn y byd jazz? 
 • Beth mae amrywiaeth yn ei olygu ym maes Astudiaethau Jazz yn arbennig? 
 • Ydy jazz yn arfer cerddorol a chymdeithasol yn cyfrannu i ddeialog ryngddiwylliannol? 
 • Ydy jazz wedi croesi ffiniau y tu hwnt i’w isddiwylliannau?
 • Ydy amrywiaeth a chynhwysiant yn broblemus mewn addysg prif ffrwd ac ymchwil, rhaglenni, safbwyntiau, moeseg a methodolegau? 
 • Beth y gallwn ni ei ddweud am arfer jazz, ei hanesion a’i gymunedau?

Yn yr un modd â rhifynnau cynadleddau blaenorol, yn Nulyn (2019), Birmingham (2020) a Chaeredin (2021), rydym yn gwahodd cydweithwyr sydd â diddordeb mewn astudiaethau jazz ac ymarfer jazz o amrywiaeth eang o gefndiroedd a chyfnodau gyrfa, i drin a thrafod jazz ar ei holl amryfal ffurfiau. Eleni mae Documenting Jazz 2022 yn gwahodd cynigion ar thema amrywiaeth. Heb fod yn gyfyngedig i’r rhain o gwbl, mae pwyllgor y gynhadledd yn annog  papurau unigol/ar y cyd a phaneli sy’n mynd i’r afael â thema amrywiaeth gan gynnig y mannau cychwyn canlynol: 

 • Jazz ar/mewn Ffilm a Theledu                   • Jazz a Byrfyfyrio
 • Jazz yn Ymarfer Cymdeithasol                  • Jazz a’r Amgylchedd/Ecoleg
 • Jazz a Thechnoleg                                      • Jazz a’r byd rhithwir/AI
 • Jazz a Rhywedd                                        • Jazz a Llesiant
 • Jazz a Rhywioldeb                                     • Jazz gan gynnwys gallu amrywiol
 • Jazz a Gwleidyddiaeth                                • Jazz ac amrywiaeth gerddorol
 • Jazz yn y Dychymyg Poblogaidd              • Jazz ac Estheteg
 • Jazz a Diwylliant Gweledol                       • Jazz yn Ddisgwrs
 • Jazz ac Anabledd                                        • Jazz a’i Egin Gymunedau 
 • Jazz a’i Etifeddiaeth Treftadaeth        

Gwahoddir cynigion yn y fformatau canlynol: 

 • Papurau unigol (20 munud o hyd ynghyd â Sesiwn Holi ac Ateb10 munud, crynodeb 250 gair). 
 • Papurau ar y cyd (uchafswm o 2 siaradwr, yr un fformat â’r uchod). 
 • Sesiynau â thema (3 phapur yn dod i gyfanswm o 90 munud, hyd at 250 gair o grynodeb fesul papur ynghyd â 250 o eiriau yn amlinellu’r rhesymeg dros y sesiwn). 
 • Trafodaethau bord gron (90 munud, uchafswm. 6 siaradwr. Haniaethol 750 gair yn amlinellu fformat, cynnwys a rhesymeg y sesiwn).
 • Darlithoedd neu fathau eraill o gynnwys sy’n seiliedig ar ymarfer (crynodeb 500 gair yn amlinellu fformat, cynnwys a rhesymeg y sesiwn). 
 • Posteri (haniaethol 250 gair). 

D.S. Sylwer: er bod croeso i gyflwyniadau sy’n gwneud rhywfaint o ddefnydd o ffilm neu fideo o fewn y terfynau amser fel bob amser, nid yw’n bosibl i’r gynhadledd ystyried cynnwys ffilmiau cyfan. 

Dylai’r cynigion gynnwys: 

 • Teitl ar gyfer y papur a/neu’r sesiwn. 
 • Enw, manylion cyswllt ac aelodaeth y siaradw(y)r. Yn achos sesiynau â thema a sesiynau bord gron, cynullydd y panel. 
 • Bywgraffiad byr o’r siaradwr/siaradwyr (100 gair y siaradwr). 

Anfonwch gynigion atrbyn  docjazz2022@uwtsd.ac.uk  8p.m. (GMT) 15ed mis Medi. Bydd cyfranwyr yn cael gwybod eu bod wedi eu derbyn ddiwedd 9ed mis Hydref.

D.S.: O ystyried yr ansicrwydd parhaus ynghylch y coronafeirws, mae pwyllgor y gynhadledd yn bwriadu y bydd y digwyddiad yn gwbl hybrid.  Rydym yn croesawu pob un ohonoch i Abertawe ym mis Tachwedd.  Cefnogir ymgysylltu ar-lein ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Pwyllgor y Gynhadledd:

Dr Roger Cannon (Jazz Aberhonddu)
Deb Checkland (Treftadaeth Jazz Cymru)
Dr Pedro Cravinho (Prifysgol Dinas Birmingham)
Nicola Dowdle (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
Paula Gardiner (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)
Dr Lynne Gornall (Jazz Aberhonddu)
Alison Harding (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
Dr Marian Jago (Prifysgol Caeredin)
Orphy Robinson MBE (Academi Gerdd Berfformio Llundain)
Professor Ian Walsh (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
Jen Wilson (Treftadaeth Jazz Cymru)

Cadarnhaodd aelodau pwyllgor y gynhadledd.

Diwylliant Poblogaidd